Ukidanje namjenske naknade

Dana  31. srpnja 2023. godine sukladno članku 179. stavak 1. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) prestaje obveza plaćanja naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom iz članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), koja je određena odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koja je donesena do dana stupanja na snagu ovoga Zakona (namjenska naknada).

Slijedom navedenog, računi Čistoće d.o.o. od mjeseca kolovoza 2023. godine bit će umanjeni za iznos namjenske naknade.

 

U Dubrovniku, 24.07.2023. godine

NovostiVidi sve

Obavijest o primjeni Cjenika za usluge po narudžbi

Obavještavamo sve korisnike naših usluga da od 1. listopada 2023. godine započinjemo s primjenom Cjenika za usluge po narudžbi.

Više...

Obavijest korisnicima koji imaju vlastite spremnike za otpad

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, kao Davatelj javne usluge u obvezi smo svaki spremnik putem kojeg se otpad prikuplja propisno označiti.

Više...

Obavijest stanovnicima Komolca

Dana 21. kolovoza 2023. godine ukida se odlagalište u Komolcu kod kućnog broja 25A .

Više...